Se alla

Trygghet och stabilitet

Budget för Växjö kommun 2023

Tisdag 8 november 2022

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna inleder nytt samarbete, Allians för Växjö. Som ett första steg lägger vi fram en budget för verksamhetsåret 2023 där vi fortsätter ta ansvar för kommunens ekonomi och en trygg välfärd. Tack vare 16 år av borgerligt stabilt ledarskap och ordning och reda i ekonomin har vi kunnat leverera stora överskott och byggt robusta skyddsvallar.
När vi alla nu utmanas av prisökningar, lågkonjunktur och stigande räntor, ska Växjöborna ha en trygg välfärd att lita på. I en orolig tid genomför Allians för Växjö kraftfulla satsningar på trygg välfärd, höjd beredskap och fortsatt tillväxt. Med nya resurstillskott till välfärden, höjt överskottsmål och en budget i balans lägger vi fram en robust budget som värnar Växjös ekonomi och stärker välfärden, säger Pernilla Tornéus (M).
Växjö kommuns barn och ungdomar ska ges ökad valfrihet när det gäller skolmaten. Vi vill ge alla möjligheten att välja mellan både kött och vegetariskt, varje dag i skolan. Maten i skolan är det viktigaste målet för att eleverna ska orka prestera hela skoldagen och den här förändringen är verkligen efterfrågad, säger Jon Malmqvist (KD).
Det står alltmer klart att en trygg och utvecklande skolgång är en förutsättning för ett gott liv och ett skydd mot social utsatthet. Trots tuffa ekonomiska förutsättningar, kan vi genomföra våra kraftfulla satsningar på skolan under 2023. Arbetet med barn och ungas psykiska hälsa är prioriterat och därför gör vi kraftfulla satsningar på elevhälsan. Fler ska få det stöd de behöver när NPF-säkring av skolan genomförs, en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd införs, säger Gunnar Nordmark (L).
Beslut om budget för verksamhetsåret 2023 tas av kommunfullmäktige 22 november.
För mer information och intervjuer:
Pernilla Tornéus (M), kommunalråd
Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden
Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott