Se alla

Miljö

Liberalerna vill fortsätta att utveckla Växjö som en klimatmässigt och miljömässigt hållbar kommun. Ett ökat fokus på biologisk mångfald och naturvård bör ske.

Växjö flygplats är viktig för Växjös näringsliv och attraktivitet och ska därför även fortsättningsvis erhålla kommunalt driftstöd. Samtidigt ska flygplatsens uppdrag att utveckla framtidens fossilbränslefria flyg intensifieras. Där är det fortsatta arbetet med att utveckla biobränsle för flyg i samarbete med KLM och Södra prioriterat.

Liberalerna vill förtydliga VEAB:s uppdrag att arbeta med koldioxidinfångning.

Växjö kommun ska bli en fossilbränslefri kommun så fort som möjligt.

Rabatt på resor med kollektivtrafik för alla som fyllt 65 ska införas för att öka kollektivtrafikresandet.

Elförsörjningen och annan energiförsörjning ska säkras med fossilbränslefria energikällor.