Se alla

Samhällsbyggnad

Liberalerna vill säkerställa att det finns byggnadsantikvarisk kompetens inom kommunens bolag och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunen och dess bolag ska arbeta proaktivt med vilka byggnader och miljöer som bör bevaras för att de är kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla.

Liberalerna ska verka för att bygga fler enklare hyresrätter för studenter och nya på hyresmarknaden.

Trafik- och parkeringssituationen idag och under resten av mandatperioden ska analyseras.

Växjö centrum ska utvecklas i nära samverkan med företagare och fastighetsägare. Blir ett nytt sjukhus i Räppe verklighet måste kommunen samverka med centrums företagare angående vilka verksamheter det gamla sjukhuset ska innehålla och att de gynnar ett levande och aktivt centrum.

Det är också viktigt att centrums företagare tillsammans med kommunen vidtar åtgärder för att försäkra sig om ett levande och attraktivt centrum även under den tid lasarettsområdet bebyggs för nya verksamheter.

Teleborgs Centrumskolan bör renoveras i stället för att rivas. Det är både kapitalförstöring och oacceptabelt ur hållbarhets- och klimatskäl att riva, när renovering och ett förbättrat underhåll är ett alternativ. De av kommunens bolag och verksamheter som äger och förvaltar fastigheter måste ges ett tydligt uppdrag att utföra nödvändigt underhåll i god tid.

Cirkulär ekonomi och hållbarhet både vad det gäller klimat, miljö och ekonomi ska alltid prioriteras, både vid renovering och nybyggnader.

Under mandatperioden måste en hållbar utveckling av trafikförhållandena i hela Växjö och framför allt i centrum påbörjas. Det gäller även parkeringssituationen.

Liberalerna vill att Växjö i detta arbete hämtar information och inspiration från europeiska städer som på ett framgångsrikt och hållbart sätt lyckats förena gångtrafikanter, bilar, cyklar, kollektivtrafik och företagande.