Se alla

Skola

Alla barn ska ha rätt att lyckas i skolan.

Skolan ska ge varje barn och elev möjlighet att skaffa sig de kunskaper och färdigheter hen behöver att forma sitt liv så som hen vill. I en bra skola är det lugn och studiero. Varje elev får möta välutbildade och behöriga lärare. Barn och föräldrar ska ha rätt att välja den skolan som passar elev bäst.

Skolan är en prioriterad fråga för oss liberaler. Det ska finnas flera valmöjligheter att söka skolor med olika inriktning, såväl kommunala som fristående med en hög kvalitet för elevens bästa.

Vi vill ha en skola där alla barn ska ha rätt att lyckas från förskola till gymnasienivå.

Andelen personal med pedagogisk kompetens ska öka inom förskolan.

Liberalerna värnar om elever med behov av särskilt stöd, inte minst de med neuropsykiatrisk diagnos.

Vi vill också uppmärksamma och stimulera elever med spetskompetens.

Det är viktigt att utveckla språkundervisningen i både hemspråk och svenska för bättre integration.

Utbudet av moderna språk ska öka. Vi vill särskilt stärka undervisningen i tyska och franska och se till att kurser på gymnasieskolan i större utsträckning erbjuds på avancerad nivå.

Goda kunskaper i moderna språk bland unga är viktigt både för högskolestudier, för Sverige som kunskapsnation och för att vi ska fortsätta att ha ett internationellt framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Liberalerna vill förebygga ohälsa bland barn och unga genom en förstärkt elevhälsa och ett ökat samarbete mellan skola och föreningsliv.

Studievägledarnas roll ska förtydligas och samverkan skola – näringsliv utökas

Skolans uppföljning av elever som inte påbörjat eller hoppat av gymnasiestudier måste förbättras. En slutförd gymnasieutbildningen innebär inte bara ökade möjligheter att forma sitt eget liv. Den utgör också ett skydd mot socialt utanförskap.

Liberalerna vill minska skolans centrala administration och föra de frigjorda resurserna till de enskilda skolorna.

Ett strukturerat arbete för att ta bort onödiga administrativa arbetsuppgifter från lärare ska inledas. Detta ska ske i samarbete med personal, skolledare och fackliga organisationer. Nödvändiga administrativa arbetsuppgifter som idag ingår i lärarnas arbetsuppgifter ska så långt det är möjligt föras över till annan personal. Det skapar mer tid för lärare att planera och utveckla undervisningen.

Liberalerna vill se en plattare organisation i skolan och återinföra rektorsområden med stora möjligheter att utforma den egna verksamheten.

Kommunens gymnasieskolor ska åter bli självständiga enheter som styrs av skolans rektor och personal.